อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทเทอร์ปิโน อะโกรเทค ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ไปกับค่านิยมอันทรงคุณค่าอื่นๆ

ซึ่งได้แก่การเป็นผู้นำ ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ความร่วมมือ ความหลากหลาย และคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต

จัดเป็นแกนหลักของแนวทางการเติบโตของบริษัท

ความซื่อสัตย์สุจริตได้แก่การปฏิบัติตนเฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น

การยึดมั่นในหลักการข้อนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่

ดีและน่าเชื่อถือของบริษัท ตลอดจนช่วยส่งเสริมชื่อเสียงสินค้าของ

บริษัท เราทุกคนต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อตัวเราเองและเพื่อบริษัท

เทอร์ปิโน อะโกรเทค จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจนี้จะเป็นดั่งคู่มือที่

กำหนดแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนในฐานะตัวแทนของ

บริษัทเทอร์ปิโน อะโกรเทคตลอดจนถึงความรับผิดชอบที่เราทุกคนพึง

มีต่อบริษัท ต่อพนักงานด้วยกัน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสมาชิก

เราทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุก

เรื่อง และจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทุกๆ อย่างของเราด้วย

 

คุณ ปราปต์   เหมะสุทธินันนท์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท

คุณ แพรวรินทร์   เหมะสุทธินันท์  ประธานกรรมการบริหาร

 

 

 
   ชั้นวางของ   ชั้นวางสินค้า   ลิฟท์ล้างอัดฉีด   บริษัทรักษาความปลอดภัย   ระบบดับเพลิง  
เว็บสำเร็จรูป